Kanun ve Yönetmelikler

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; 2547 sayılı Kanunla kurulan ve bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdüren bir eğitim-öğretim kurumudur. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde esasen aşağıda belirtilen Yabancı Diller Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bağlı olmakla birlikte, yöneticiler ve çalışanlar 2547 sayılı Kanun yanında aşağıda belirtilen diğer Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olarak hedeflerini ve misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (GÜNCEL)

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2013)


Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2015)

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Temmuz 2020) 

KANUNLAR:

 ·        Anayasa

·         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

·         657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu

·         2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu

·         4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

·         3843 sayılı İkinci Öğretim Kanunu

·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         6245 sayılı Harcırah Kanunu

·         6085 sayılı Sayıştay Kanunu

·         5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

·         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

·         4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

·         4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

·         2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun

·         5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

·         7201 sayılı Tebligat Kanunu

·         Bütçe Kanunu

·        5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

·         6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

·  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar (R.G: 08.06.1994, 21954).

·  Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar (R.G: 19.04.2005, 25791).

 

YÖNETMELİKLER:

·  GRÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği

·  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik.

·  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (R.G: 13.01.1985, 18634).

·  Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik (R.G: 27.06.1983, 18090).

· Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (R.G:25.10.1982, 17849).

·  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (R.G: 02.12.2004,

·  Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik (R.G:12.01.1983, 17926).

· Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik (R.G: 19.02.2002, 24676).

·  Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Tapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24.04.2010, 27561).

·  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle idari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar (R.G: 08.06.1994, 21954).

· Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G: 31.07.2008, 26953).

·  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (R.G: 28.01.1982, 17588).

·  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (R.G: 18.02.1982, 17609).

· Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (R.G: 07.11.1083, 18214).

·  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği (R.G: 21.08.1982, 17789).

· Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği (R.G: 18.04.1986, 19082).

· Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (R.G: 20.09.2005, 25942)

· Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G: 13.04.2005, 25785).

· Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G:26.05.2006, 26179).

·  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (R.G:17.03.2006, 26111).

·  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (R.G: 12.11.2005, 25991).

·  Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği (R.G: 31.12.1987, 19681).

· Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik.

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği /R.G: 25.04.1984, 18382).

·  Yükseköğretim Kurumları İhale ve Satınalma Yönetmeliği (R.G: 30.12.2003, 25332).

·  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlamayanların Ön Lisans ve Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik (R.G: 18.03.1989, 20112).

·  Türkiye’de Öğrenim Gören Yabacı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik (R.G: 30.04.1985, 18740).

·  Ders Yükü tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (Yürütme Kurulu Kararı).