Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Giresun Üniversitesi'nin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır.

Yüksekokulumuzun Vizyonu ise;

Fiziki ve teknik alt yapısı ile yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmak,

Üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde öğrencilerin gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında kullanacakları yabancı dil bilgisini daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenmeleri için interaktif öğretme metotları geliştirmek,

Avrupa Konseyinin “Yabancı Diller Öğrenimi-Öğretimi Ortak Ölçütleri” çerçevesinde, yabancı dil(ler) öğretimi vererek öğrencilerin hem bilimsel çalışma alanlarında hem de iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamak,

Böylelikle Yüksekokulumuzun öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen bir birim olmasını sağlayarak ülkenin eğitim düzeyi yüksek Yabancı Diller Yüksekokullarından birisi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Giresun Üniversitesinin misyonu; Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir.

 

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bizlerin misyonu da;

 

Kendisine bağlı Modern Diller ve Temel İngilizce Bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak ve bu Bölümlerde sürdürülen çalışmaları denetleyerek, öğrenim dili tamamen ve kısmen İngilizce olan bölüm/programlara gelmiş olan öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi bilgi ve becerileri kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunmak, mümkün olduğu kadar öğrencilerin bunları başka yabancı dillerde de yapabilmelerini sağlamak;

Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, ahlaki değerleri olan, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vermek,

Kurum/kuruluşlara ve kamuya başta İngilizce olmak üzere çeşitli düzeylerde yabancı dil dersleri vererek sunduğu hizmeti toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırıp, toplumda yabancı dil eğitiminin/öğreniminin kalitesine katkıda bulunmaktır.